SPK 14.12.2018 tarihli cevap yazısı (4)
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı


Sayı : 32992422-205.07-E.12826                                                            14.12.2018
Konu : Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkındaki
          şikayetlerinize ilişkin inceleme hk.


Sayın HAKAN YAVUZ
İSTANBUL


İlgi :a) 25.05.2018 tarih ve 11905 sayılı yazınız
       b) 10.11.2017 tarih ve E. 12672 sayılı yazımız

       İlgi (a)’da kayıtlı yazınızda, Kurulumuza önceki tarihlerde iletilen şikayet dilekçelerinize ilişkin olarak ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile tarafınıza iletilen cevabın objektif olmadığı, sermaye piyasası mevzuatında kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak her türlü elektronik ortamdaki iletişimin saklanmasının zorunlu olduğu ancak cevap yazısına dayanak Kurul Kararı’nda konuyla ilgili olarak mevzuata uyum konusunda Ak Yatırım Menkul Değerlerler A.Ş.’nin (Aracı Kurum) bilgilendirilmesine karar verildiğinin ifade edildiği, öte yandan Aracı Kurum yetkilisi ile gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmesinin kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olduğu ve kaydın tutulmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, foreks piyasasında saliselerin bile önem arz ettiği, uzun bir süre boyunca sisteme giriş yapılamamasında Aracı Kurum’un kusurlu olduğu, söz konusu hususun Aracı Kurum yetkilisi tarafından da kabul edildiği, şahsınız ile Aracı Kurum arasında devam etmekte olan adli davada Aracı Kurum tarafından yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunulduğu ve dava sürecinin olumsuz etkilenmeye çalışıldığı, Aracı Kurum’un söz konusu eyleminin Bankacılık Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği belirtilmiş ve yazınızda Aracı Kurum yetkilisi ile gerçekleştirdiğiniz telefon görüşmesine ilişkin birtakım görüşme kaydı deşifrasyonuna yer verilmiştir.

       Vekili olduğunuz Galip YAVUZ'un (Yatırımcı) Aracı Kurum nezdindeki kaldıraçlı alım satım (KAS) işlemleri hesabı üzerinden 09.02.2016 tarihinde elektronik işlem platformuna bağlanamaması nedeniyle pozisyonlarının sistem tarafından otomatik olarak kapatıldığı ve zarara uğradığı hususunda Kurulumuza 2016 ve 2017 yıllarında iletmiş olduğunuz şikayet dilekçeleriniz ile ilgili olarak Kurulumuz tarafından inceleme gerçekleştirilmiş ve inceleme sonucunda ulaşılan tespit ve değerlendirmeler Kurulumuzun 03.11.2017 tarih ve 39 sayılı toplantısında görüşülmüş olup diğer hususların yanı sıra;

       -  09.02.2016 ve 24.06.2016 tarihlerinde Aracı Kurum elektronik işlem platformunda yaşanan bir teknik aksaklığa ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığından Yatırımcı işlemlerinin otomatik kapanmasına ilişkin olarak Aracı Kurum hakkında işlem tesis edilmemesine,

       -  09.02.2016 tarihinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak, Aracı Kurum bilgi işlem personeli ile şahsınız arasında geçen görüşmenin kaydedilmemesinin III-45.1 sayılı “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”in (Belge ve Kayıt Tebliği) "Yatırımcılarla iletişime ilişkin tutulacak diğer kayıtlar" başlıklı 26 ncı maddesine aykırı olduğu ancak yapılan görüşmenin doğrudan kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olmadığı ve işlem platformunda yaşanan bağlantı sorunlarına yönelik olduğu şeklindeki Aracı Kurum gerekçesinin tümüyle geçersiz olmayacağı, Aracı Kurum’un söz konusu uygulamasının kasıt içermediği, mevzuat hükmünün yorumlanması aşamasında yapılan değerlendirmeler sonucu meydana geldiği dikkate alınarak, mevzuata uyum konusunda gerekli özenin gösterilmesi hususunda Aracı Kurum’un bilgilendirilmesine

       karar verilmiştir.

       İlgi (a)’da kayıtlı yazınızda, Aracı Kurum’un görüşme kaydını tutmamasına vurgu yapılmak suretiyle söz konusu hususun mevzuata aykırılık teşkil ettiği iddia edilerek Kurul Kararı’na itiraz edilmekle birlikte, Kurul Kararı’nda görülebileceği üzere Aracı Kurum’un söz konusu uygulamasının Belge ve Kayıt Tebliği’nin 26 ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği tespitine yer verilmiştir. Öte yandan Kurul Kararı’nda; Aracı Kurum bilgi işlem personeli ile aranızda geçen telefon görüşmesi doğrudan kaldıraçlı işlemlerle ilgili olmadığından ve işlem platformuna giriş yapamadığınıza yönelik iddianız doğrultusunda bilgi işlem personeli tarafından teknik destek verilmesine ilişkin olduğundan, söz konusu görüşme kaydının tutulmamasının mevzuat hükmünün yorumlanması aşamasında yapılan farklı değerlendirmeler sonucunda olduğu ve kasıt içermediği değerlendirmeleri çerçevesinde Aracı Kurum hakkında idari yaptırım uygulanmamasına ve mevzuata uyum konusunda Aracı Kurum’un bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

       Sermaye piyasası mevzuatına açıkça aykırı olduğu Kurulumuzca Karara bağlanmış olan konu ile Aracı Kurum'a açmış olduğunuz adli davadaki talebiniz arasında illiyet bağı kurulması ve bu illiyet bağı çerçevesinde yazınızda tarafımıza iletmiş olduğunuz ancak kaynağına ilişkin bilgi verilmeyen deşifrasyonların genel hukuk hükümleri kapsamında değerlendirilmesinin ilgili Mahkeme takdirinde olduğu tabiidir.

       İlaveten, Aracı Kurum ile şahsınız arasında adli yargıda devam etmekte olan davada Aracı Kurum’un yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğu ve söz konusu hususun 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak” başlıklı 155 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 37 nci maddenin birinci fıkrasındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve Kurulumuz tarafından yetkilendirilmiş olan bir aracı kurumdur. Bankacılık Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde yer verildiği üzere, Bankacılık Kanunu Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, fınansal holding şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bunların faaliyetlerini kapsamakta olup, aracı kurumların faaliyetleri Bankacılık Kanunu kapsamının dışındadır. Bu doğrultuda şahsınız ile Aracı Kurum arasında devam etmekte olan adli davada Aracı Kurum’un Mahkeme’ye sunmuş olduğu beyanların doğruluğuna ya da tutarlılığına yönelik değerlendirme yapılması Kurulumuz yetki alanına girmemektedir.

       Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                                                                           e-imzalıdır
                                                                                                      Ali İhsan GÜNGÖR
                                                                                                         Daire Başkanı