SPK 10.11.2017 tarihli cevap yazısı (3)
TC.
Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu
ARACILIK FAALİYETLERİ DAİRESİ

Sayı : 32992422-299-E. 12672                                                                      10.11.2017
Konu : Şikayetleriniz hk.

Sn. Hakan YAVUZ
İSTANBUL

İlgi: a) 04.08.2016 tarih ve 16376 sayı ile kayıtlı yazınız
       b) 24.11.2016 tarih ve 23223 sayı ile kayıtlı yazınız
       c) 21.12.2016 tarih ve 25284 sayı ile kayıtlı yazınız
       ç) 09.01.2017 tarih ve E.300 sayılı yazımız
       d) 18.01.2017 tarih ve 1760 sayı ile kayıtlı yazınız
       e) 20.01.2017 tarih ve 1992 sayı ile kayıtlı yazınız
       f) 25.01.2017 tarih ve E.983 sayılı yazımız
       g) 07.03.2017 tarih ve 6560 sayı ile kayıtlı yazınız
       ğ) 26.04.2017 tarih ve 10769 sayı ile kayıtlı yazınız
       h) 27.04.2017 tarih ve 10882 sayı ile kayıtlı yazınız
       ı) 12.05.2017 tarih ve 12063 sayılı ile kayıtlı yazınız
       i) 03.08.2017 tarih ve 17403 sayı ile kayıtlı yazınız

       İlgi (a), (b) ve (c)'de kayıtlı yazılarınızda özetle, vekili olduğunuz Galip YAVUZ'un (Yatırımcı) 2015 yılının Eylül ayından itibaren Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde kaldıraçtı alım satım (KAS) işlemleri gerçekleştirdiği, 09.02.2016 tarihinde elektronik işlem platformuna bağlanamaması nedeniyle pozisyonlarının sistem tarafından otomatik olarak kapatıldığı (stop out), Aracı Kurum işlem platformunda sıklıkla teknik aksaklıkların yaşandığı, TradeAH ve MetaTrader platformlarında aynı pariteye ilişkin farklı fiyatların sunulduğu, Yatırımcı’nın 14-15.06.2016 ve 24.06.2016 tarihlerinde yine Aracı Kurum tarafından kaynaklanan sistemsel aksaklıklar nedeniyle zarara uğradığı, işlemlerin dökümü istendiğinde Aracı Kurum'un kasıtlı olarak eksik bir liste gönderdiği, Yatırımcı’nın işlem platformunda gerçekleştirdiği işlemlerin ekstrelerde farklı saatlerde görüldüğü,
Yatırımcı’nm Aracı Kurum nezdindeki gün sonu bakiyeleri ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye (Takasbank) yapılan teminat raporlarının farklı olduğu, Aracı Kurum yetkililerinin Yatırımcı ve Şahsınızı manipüle etmeye çalıştığı, Aracı Kurum tarafından j tarafınıza gönderilen listeler ile işlem platformlarından edindiğiniz listelerde yer alan işlem numaralarının uyuşmadığı, işlem platformunun mobil uygulamasının düzgün bir şekilde çalışmadığı ve masaüstü versiyonun sahip olduğu tüm özelliklere sahip olmadığı belirtilerek Yatırımcı’nm gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin Kurulumuz incelemesi talep edilmiştir.
       Söz konusu şikayet dilekçelerine ilişkin olarak, ilgi (ç)’de kayıtlı yazımızda, Aracı Kurum’dan bilgi talep edildiği ve konunun Aracı Kurum’un Kurulumuza ileteceği bilgi, belge ve açıklamalar ile birlikte değerlendirilmesi sonrasında tarafınıza bilgi verileceği belirtilmiştir. İlgide kayıtlı diğer yazılarınızda ise Aracı Kurum’un muhtelif uygulamalarına ilişkin şikayetlerin yanı sıra, birtakım internet siteleri ile ilgili ihbarlarda bulunulmuştur. Dilekçelerinizde yer alan şikayet konuları ve diğer hususlar kapsamında yapılan inceleme sonucunda ulaşılan tespit ve değerlendirmeler, Kurulumuzun 03.11.2017 tarih ve 39 sayılı | toplantısında görüşülmüş olup;

       A.  21.12.2016 tarihinden sonra Kurulumuza iletilen şikayet ve bilgi edinme dilekçeleriniz kapsamında yapılan tespitlere ilişkin olarak;
       -  Mevzuata aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmeyen Aracı Kurum hakkında işlem tesis edilmemesine,
       -  Kurulumuzun 15.06.2017 tarih ve 24/789 sayılı ve 22.06.2017 tarih ve 855 sayılı kararları ile ile yurtdışından Türkiye’ye yönelik kaldıraçtı alım satım işlemlerinde bulunduğu belirlenen www.destekmarkets.com ve klaxfxl.com adresli internet sitelerine erişimin tüm alt domain’leri içerecek şekilde engellenmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne başvuruda bulunulmasına karar verildiği hususunda tarafınıza bilgi verilmesine,
       - 14-15.06.2016 tarihinde gerçekleşen işlemlerin gecikmeli fiyat nedeniyle hatalı olarak gerçekleştirilmesine yönelik olarak Aracı Kurum tarafından ödenen 118 USD’nin çekilmesi için Aracı Kurum Operasyon Müdürlüğü’ne talimat yazmanız gerektiği ve tazmin edilen tutarın uğradığınız zarardan az olduğu veya 118 USD’nin teminat hesabı yerine serbest hesaba yatırılmasının mağduriyet yarattığına dair iddialarınızın mevcut olması halinde, adli yargıya başvurabileceğiniz hususlarında tarafınıza bilgi verilmesine,
       B.  04.08.2016, 24.11.2016 ve 21.12.2016 tarihli şikayet dilekçeleriniz kapsamında yapılan tespitlere ilişkin olarak;
       - 09.02.2016 ve 24.06.2016 tarihlerinde Aracı Kurum elektronik işlem platformunda yaşanan bir teknik aksaklığa ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığından Yatırımcı | işlemlerinin otomatik kapanmasına ilişkin olarak Aracı Kurum hakkında işlem tesis edilmemesine,
       -  09.02.2016 tarihinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak, Aracı Kurum bilgi işlem personeli ile şahsınız arasında geçen görüşmenin kaydedilmemesinin III-45.1 sayılı “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”in "Yatırımcılarla iletişime ilişkin tutulacak diğer kayıtlar" başlıklı 26 ncı maddesine aykırı olduğu ancak yapılan görüşmenin doğrudan kaldıraçtı alım satım işlemlerine ilişkin olmadığı ve işlem platformunda yaşanan bağlantı sorunlarına yönelik olduğu şeklindeki Aracı Kurum gerekçesinin tümüyle geçersiz olmayacağı, Aracı Kurum’un söz konusu uygulamasının kasıt içermediği, mevzuat hükmünün yorumlanması aşamasında yapılan değerlendirmeler sonucu meydana geldiği dikkate alınarak, mevzuata uyum konusunda gerekli özenin gösterilmesi hususunda Aracı Kurum’un bilgilendirilmesine,
       -  Yatırımcı hesabına ilişkin günlük bildirimlerde yer alan bakiyeler ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’de (Takasbank) görülen teminat tutarlarının uyuşmadığı, söz konusu hususa ilişkin sektörün geneline yönelik Kurulumuz tarafından inceleme yürütüldüğü ve bazı aracı kurumlardan konuya ilişkin savunma talep edildiği, Kurulumuzun 15.06.2017 tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, ilgili kurumların kasıt veya ihmal sebebiyle kabahat işledikleri yorumunun yapılmasının idari yargı bakımından uygun olmayabileceği ve nihayetinde yatırımcı kararlarını etkilemeyen, yatırımcılar açısından zarar doğurmayan fiil için aracı kurumlar hakkında yaptırım uygulanmamasına karar verildiği dikkate alınarak Aracı Kurum hakkında herhangi bir işlem tesis edilmemesine,
       -  Yatırımcı hesabında gerçekleşen işlemlere ilişkin gün sonu raporlarında yer alan bakiyelerde swap (gecelik taşıma maliyeti) tutarlarının dikkate alınmadığı ve bu nedenle Takasbank teminat bakiyesi ile gün sonu raporlarında yer alan bakiyeleri arasında swap tutarı kadar farklar bulunduğu, ancak swap tutarının Takasbank bildiriminde Yatıruncı’nm varlığından düşülmesi nedeniyle söz konusu uygulamanın Yatırımcı teminatında herhangi bir mesnetsiz azalma oluşturmadığı dikkate alınarak Aracı Kurum hakkında herhangi bir işlem tesis edilmemesine
       karar verilmiştir.
       Ayrıca, ilgi (h)’de kayıtlı yazınızda, iletisim@eiletisim.finansinvest.com elektronik posta adresinden şahsınıza iletilen elektronik postaya da yer verilmiş olup, söz konusu elektronik postada 1.000 USD alt limit ile döviz, endeks ve emtialarda yurtdışı organize borsalarda kaldıraçlı vadeli işlem avantajı ve yurtdışı hisse senetlerinin yatırım imkanının Finansonline International’da olduğu ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurulumuz tarafından “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiş olup, yurt dışında paylar, diğer menkul kıymetler, paya ve pay endekslerine dayalı türev araçlar ile diğer türev araçlarda işlem aracılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş durumdadır. Şahsınıza gönderilen elektronik postada, yurtdışı organize piyasalarda döviz, endeks ve emtialarda işlem aracılığı faaliyeti gerçekleştirilmesi hususundan bahsedilmektedir. Aracı Kurum’un söz konusu işlemleri yapmaya yetkili olduğu hususu göz önünde bulundurularak konuya ilişkin Kurulumuzca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
       Aracı Kurum’un uygulamaları nedeniyle zarar ettiğinize dair iddianızın bulunması halinde genel hükümler kapsamında adli yargıya başvurabileceğinizin tarafınıza hatırlatılmasında yarar görülmektedir.
      
       Bilgi edinilmesini rica ederim.
 


                                                                                                       e-imzalıdır
                                                                                                  Ali İhsan GÜNGÖR
                                                                                                     Daire Başkanı