SPK 25.01.2017 tarihli cevap yazısı (2)
T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32992422-299-E.983    25.01.2017                                                  25.01.2017
Konu : Şikayetinize ilişkin talep ettiğiniz bilgiler hk

Sayın HAKAN YAVUZ
İSTANBUL

İlgi :a) 09.01.2017 tarih ve E.300 sayılı yazımız
       b) 18.01.2016 tarih ve 1760 sayı ile kayıtlı yazınız

       İlgi (a)'da kayıtlı yazımızda, Kurulumuza iletilen şikayet dilekçelerinize ilişkin Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den (Aracı Kurum) bilgi talep edildiği ve konunun Aracı Kurum’un Kurulumuza ileteceği bilgi, belge ve açıklamalar ile birlikte değerlendirilmesi sonrasında tarafınıza bilgi verileceği belirtilmiştir. İlgi (b)’de kayıtlı yazınızda, Akbank T.A.Ş. (Banka) ve Aracı Kurum ile ilgili Kurulumuza yapılan şikayetleri sebepleri ve şikayet sayılannın Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde tarafınıza bildirilmesi talep edilmektedir.
       4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun (BEHK) “İstenecek bilgi veya belgenin niteliği” başlıklı 7 nci maddesinde; “...Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler...” hükmü, Kanun’un “Ticari Sır” başlıklı 23 üncü maddesinde ise; “Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmü yer almaktadır.
       Bu kapsamda, BEHK’nun 7 ve 23 üncü maddeleri uyarınca, Kurulumuz tarafından Aracı Kurum ve Banka’ya ilişkin idari soruşturmalar için söz konusu yatırım kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgeler ile müşterilerin şahsi hesaplarıyla ilgili şikayetleri kapsamında yapılan başvurulara ilişkin bilgilerin tarafınıza verilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
       Diğer taraftan, Kurulumuzun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in (Yatınm Kuruluşlan Tebliği) “Yatırım kuruluşlarının internet siteleri” başlıklı 28 inci maddesinde;
       “(1) Yatırım kuruluşları yetkili oldukları yatırım hizmet ve faaliyetleri ile şirketi tanıtıcı bilgileri içeren bir internet sitesi açmak veya mevcut sitelerini bu kapsamda geliştirmek, bu sitede yetkili oldukları her bir yatırım hizmeti veya faaliyeti için ayrı birer bölüm oluşturmak zorundadır.
        (2) İnternet sitesinde asgari olarak;

          …
          ö) Müşteri şikayeti sayısı ve söz konusu şikayetlerin müşteri sayısına göre oranına

yer verilmesi zorunludur.”

hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, Yatırım Kuruluşlan Tebliği’nin 28 inci maddesi uyarınca, üçer aylık dönemler itibariyle müşteri şikayeti sayıları ve şikayetlerin müşteri sayısına oranı Aracı Kurum’un kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin oluşturduğu www.tradeall.com adresli internet sitesinde “Zarar Olasılığınız” adlı menü başlığı altında yayımlanmaktadır. Buna ek olarak, söz konusu bilgiler aracı kurum unvanları ile birlikte Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından, internet sitesinde ilgili dönem itibarıyla topluca ilan edilmektedir. Ayrıca, şikayetinize ilişkin Kurulumuz nezdinde yapılacak inceleme sonucunda tarafınıza bilgi verileceğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir.
       Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                                                                        e-imzalıdır
                                                                                                 Ali İhsan GÜNGÖR
                                                                                                     Daire Başkanı