BDDK'nın 19 Temmuz 2018 tarihli yazısı


T.C.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı
Sayı   : 47916912-622.01 [01-555]-E.9473                                                           19/07/2018
Konu : Hakan YAVUZSn. Hakan YAVUZ
xxxxxxxx xxxxx xxx  xxxxxxxx xxx  xx x xx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx/İSTANBULİlgi     :    25/05/2018 tarihli dilekçeniz.

              İlgide kayıtlı başvurunuzda yer alan konuya ilişkin olarak, Kuruntumuz ilgili biriminden alınan yazıda;

             "... Bilindiği üzere. Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) ‘Amaç ve kapsam’ başlıklı 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası “BM Yönetmeliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının Bankalarda Bağımsız Denetim Yapmaya Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşları Listesine alınmak için taşımaları gereken ilave şartların belirlenmesine, bu kuruluşların Listeden geçici veya sürekli olarak çıkarılmasına ve bankalarda yapılacak bağımsız denetim faaliyetine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. ” hükmünü, (2) numaralı fıkrası “Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisi almış kuruluşlar ile bankalarda yapılacak bağımsız denetim faaliyetlerini kapsar.” hükmünü amirdir.

           Bu kapsamda, söz konusu şikayet dilekçesine konu olayın Şirket ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş arasında kaynaklanan bağımsız denetim faaliyetinden kaynaklandığı, mevcut veriler ışığında konunun bankaları ilgilendiren bir yönünün bulunmadığı bununla birlikte adı geçen şahıs tarafından SPK, KGK ve özel yargı yoluna başvuru yapıldığı da dikkate alındığında Yönetmelik hükümleri kapsamında Kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığı mütalaa edilmektedir." görüşlerine yer verilmiştir.

              Bilgi edinilmesi rica olunur.
                                                                                                                              e-imzalıdır
                                                                                                                  Hüseyin ALTUNSOY
                                                                                                                  Grup Koordinatörü------------------------------------------------------------------------------
Adres: Büyükdere Cad. No: 106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL
Telefon: (212) 214 50 00 - 01 Faks: Kep : bddk@hs01.kep.tr
Elektronik Ağ: http://www.bddk.org.tr/

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://ebulten.bddk.org.tr/ebyssorgu adresinden 3267-TRMA-8T1R kodu ile yapılabilir.